Regulamin zakupów w Serwisie www.kreglewscy.pl

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Serwis internetowy kreglewscy.pl jest własnością Firmy Kręglewscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poninie przy ul. Widziszewskiej 13A, 64-000 Kościan, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000359555, posiadającej numery: NIP 6981818311, REGON 301473978.
  Dane kontaktowe:
  1) adres do korespondencji: Firma Kręglewscy Sp. z o.o., Ponin, ul. Widziszewskiej 13A, 64-000 Kościan,
  2) adres poczty elektronicznej: sklep@kreglewscy.pl
  3) numer telefonu +48 65 513 29 72 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  a) KręglewscyFirma Kręglewscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poninie przy ul. Widziszewskiej 13A, 64-000 Kościan, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000359555, posiadająca numery: NIP 6981818311, REGON 301473978.
  b) Serwis – prowadzony przez Kręglewscy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz środków porozumiewania się na odległość sklep w ramach, którego Kręglewscy zawiera z Klientami na podstawie indywidualnie przygotowanej oferty sprzedaży i złożonego zamówienia, umowy sprzedaży posiadanych przez Kręglewscy i prezentowanych na stronie www.kreglewscy.pl produktów własnych.
  c) Formularz Kontaktowy – formularz umieszczony na stronie internetowej pod adresem Kręglewscy.pl prowadzonej przez Kręglewscy w ramach Serwisu, umożliwiający złożenie przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży produktów z asortymentu Kręglewscy skierowanego do Kręglewscy i zawierającego dane Klienta podane w zakresie umożliwiającym zgodnie z Regulaminem przedstawienie Klientowi przez Kręglewscy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Oferty Sprzedaży produktów, którymi zainteresowanie poprzez Formularz Kontaktowy wyraził Klient.
  d) Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Formularza Kontaktowego umieszczonego na Kręglewscy.pl lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty e-mail lub w drodze telefonicznej składa Zamówienie na produkty wskazane w Ofercie Sprzedaży przygotowanej przez Kręglewscy w wyniku złożenia zapytania ofertowego przez Klienta.
  e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Kręglewscy niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa zapytanie o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Ofertowego lub akceptuje przedstawioną przez Kręglewscy za pomocą środków porozumiewania się na odległość ofertę sprzedaży.
  f) Produkty – produkty prezentowane w Serwisie są szczegółowo oznaczone między innymi poprzez wskazanie informacji o ich gatunku, rodzaju, właściwościach, cenie, itp.
  g) Oferta Sprzedaży – przygotowana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta wskazanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Oferta Sprzedaży posiadanych przez Kręglewscy produktów zawierająca w szczególności określone w wyniku indywidualnych ustaleń stron: rodzaj produktu i jego ilość, cenę, sposób i termin zapłaty, miejsce i termin dostawy, oraz dane Klienta, podane w zakresie niezbędnym do zrealizowania Zamówienia.
  h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy zakupu produktów lub usług wskazanych w przygotowanej przez Kręglewscy na indywidualne zapytanie Klienta Ofercie Sprzedaży. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje z obowiązkiem zapłaty. Poprzez Zamówienie należy również rozumieć kupione przez Klienta produkty.
  i) Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w Kręglewscy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie i przez 24 godziny na dobę na stronie pod adresem regulamin.html w siedzibie Kręglewscy oraz jest przesyłany do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres wraz z przygotowaną na indywidualne zamówienia Klienta Ofertą Sprzedaży.

§ 2
[Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu]

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym do przeglądania asortymentu Kręglewscy, korzystania z Formularza Kontaktowego, składania zapytania o Ofertę Sprzedaży oraz składania Zamówienia niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2) posiadanie przeglądarki internetowej wolnej od nieautoryzowanych rozszerzeń:
  a. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  b. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  c. Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  d. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  e. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  4) posiadanie numeru telefonu komórkowego.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w ramach Serwisu, Kręglewscy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Formularz Kontaktowy. Kręglewscy zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w ramach Serwisu poprzez stosowanie certyfikatu SSL (SecureSocketLayer).

§ 3
[Zasady korzystania z Serwisu]

 1. Obecność produktów w Serwisie nie jest jednoznaczna z dostępnością tych produktów w danym momencie i możliwością realizacji Zamówienia w każdej chwili. Dostępność produktów Kręglewscy potwierdzi w drodze telefonicznej oraz w wysłanej do Klienta Ofercie Sprzedaży.
 2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich rodzajów produktów, nie mniej jednak zdjęcia mogą obrazować prezentowany produkt w sposób odmienny od rzeczywistości, co wynikać może przede wszystkim z indywidualnych właściwości mięsa takich jak stopień przerostów, kolor, a także światła użytego przy wykonaniu fotografii czy kolorystycznej kalibracji ekranu.
 3. Informacje o produktach prezentowane w ramach Serwisu m.in. opisy i ceny produktów, nie mogą być poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia w ramach Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 5. Klient korzystający Serwisu jest zobowiązany do:
  a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  b. korzystania z Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
  c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  d. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 4
[Składanie Zapytania o Ofertę Sprzedaży]

 1. Złożenie zapytania o Ofertę Sprzedaży w ramach Serwisu dotyczy wyłącznie produktów prezentowanych na stronie internetowej pod adresem www.Kręglewscy.pl i może być dokonane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się na tej stronie. Złożenie zapytania o Ofertę Sprzedaży wymaga podania minimum: rodzaju i ilości produktów, których Zamówieniem zainteresowany jest Klient, imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. W celu złożenia zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas wypełnienia Formularza Kontaktowego, oznaczonych jako obligatoryjne w zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia przez Kręglewscy Oferty Sprzedaży.
 3. Podanie danych osobowych oznaczonych w Formularzu Kontaktowym jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne w każdym przypadku i nie jest konieczne do złożenia zapytania o Ofertę Sprzedaży.

§ 5
[Oferta Sprzedaży]

 1. Po złożeniu przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub w drodze e-mail Kręglewscy skontaktuje się z Klientem w drodze telefonicznej lub mailowej w celu uzgodnienia dokładnej specyfikacji przygotowywanej Oferty Sprzedaży.
 2. Ustalenie dokładnej specyfikacji dotyczącej oferowanych produktów w drodze telefonicznej lub mailowej niezbędne jest ze względu na właściwości oferowanych produktów i potrzeby Klienta, w tym przeznaczenie kulinarne mięsa, wielkości i wagi steków, przygotowywanych na indywidualne potrzeby każdego z Klientów.
 3. Po dokonaniu szczegółowych ustaleń pomiędzy Stronami dotyczących złożonego zapytania o Ofertę Sprzedaży, Kręglewscy przygotuje dla Klienta indywidualną Ofertę Sprzedaży produktów.
 4. Kręglewscy zastrzega sobie prawo przygotowania indywidualnej Oferty Sprzedaży posiadanych produktów tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ustalona z Klientem wartość Zamówienia jest większa lub równa 100,00 zł brutto.
 5. Przygotowana Oferta Sprzedaży w formie faktury pro-forma, zawierająca w szczególności informacje dotyczące jak poniżej, zostanie wysłana przez Kręglewscy na adres mailowy wskazany przez Klienta:
  a. przedmiotu Oferty Sprzedaży,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktu, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c. wybranej metody płatności,
  d. wybranego sposobu dostawy Zamówienia,
  e. czasu dostawy Zamówienia lub terminu odbioru osobistego w siedzibie Kręglewscy,
 6. Kręglewscy oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze i kształcie. Potwierdzone przez Klienta w Zamówieniu wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a Kręglewscy dołoży wszelkich starań, aby wagi przygotowanych do dostawy produktów były maksymalnie zbliżone do tych wskazanych w Ofercie Sprzedaży. W związku z powyższym Klient akceptuje technologiczne wahania wagi dostarczonych produktów sięgające +/- 20%.

§ 6
[Złożenie Zamówienia]

 1. Klient dokonuje zamówienia oferowanych przez Sprzedawcę Towarów w formie elektronicznej.
 2. Składając zamówienie Klient podaje swoje dane osobowe oraz wskazuje wybrany przez siebie sposób płatności i sposób odbioru zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej przyjęcie dokonanego przez Klienta zamówienia oraz skierowanie go do realizacji, poświadczając równocześnie fakt zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży

§ 7
[Ceny produktów]

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają w sobie wszystkie podatki, w tym podatek od produktów i usług (VAT).
 2. Ceny produktów podane na stronach internetowych Serwisu nie zawierają kosztów dostarczenia produktów, które zostały wskazane w § 9 Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane w Ofercie Sprzedaży.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę produktów oraz ewentualne koszty ich dostarczenia.
 4. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny produktów nie ma wpływu na treść przedstawionej już Oferty Sprzedaży.
 5. Ceny podane przy produktach nie uwzględniają opakowania hermetycznego, oraz nie zawierają kosztów transportu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic wagowych a zarazem wystąpienia różnicy w kwocie do zapłaty za zamówiony towar co jest podyktowane występującą różnicą wagową danych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dobierając produkt o najbardziej zbliżonej wadze do wagi z zamówienia.

§ 8
[Sposoby zapłaty ceny za zamówione produkty oraz opłata za dostawę]

 1. Klient w związku z wysłaniem zapytania o Ofertę Sprzedaży oraz ustalaniem z Kręglewscy szczegółów Oferty Sprzedaży może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia produktów:
  a. zapłata z góry przy złożeniu Zamówienia przelewem bankowym;
  b. zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24;
  c. zapłata kartą płatniczą w siedzibie Kręglewscy w przypadku odbioru osobistego.
 2. Klient nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.
 3. W przypadku gdy Klient wybierze jako formę płatności zapłatę z góry przelewem Kręglewscy zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z dostawą Zamówienia do momentu otrzymania od Klienta w formie elektronicznej potwierdzenia dokonania płatności lub wpływu środków pieniężnych na konto Kręglewscy.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem Przelewy24 Klient zobowiązuje się do stosowania się do postanowień dotyczących zasad korzystania z płatności Przelewy24 dostępnych pod adresem przelewy24.pl.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności kartą płatniczą w siedzibie Kręglewscy w przypadku odbioru osobistego Klient będzie mógł odebrać Zamówienie po uprzednim skutecznym dokonaniu płatności.
 6. Do każdego Zamówienia zostanie doliczona kaucja w wysokości 20% wartości Zamówienia, w celu zabezpieczenia różnic cenowych związanych z wagą wykrojonego produktu, która może się wahać. W przypadku wykrojenia produktu o wadze zgodnej z Zamówieniem Klienta całość kaucji podlega zwrotowi (lub odjęciu od rachunku w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Kręglewscy), natomiast w przypadku wykrojenia z przyczyn technologicznych produktu o wadze wyższej niż wynika z Zamówienia – zwrotowi podlega kaucja w wysokości różnicy pomiędzy wzrostem ceny wykrojonego produktu a wpłaconą kaucją.

§ 9
[Realizacja Zamówień]

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem usług firm kurierskich lub mogą być odbierane osobiście w siedzibie Kręglewscy.
 2. Maksymalny czas dostawy to 56 h od momentu złożenia Zamówienia i dokonania płatności. Kręglewscy może również na wyraźne żądanie Klienta przedstawić w Ofercie Sprzedaży inny indywidualnie ustalony termin dostawy lub odbioru Zamówienia.
 3. Dostarczenie produktów zamówionych za pośrednictwem Serwisu na adres wskazany przez Klienta jest odpłatne. Koszty dostarczenia zamówionych produktów ponosi Klient. Odbiór osobisty Zamówienia w siedzibie Kręglewscy następuje nieodpłatnie.
 4. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówionych produktów w ustalonym pomiędzy Stronami terminie w wyniku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy lub upoważnionej przez Klienta osoby, do ewentualnej ponownej dostawy może dojść za dodatkową opłatą.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej pracownik Kręglewscy podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, Zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Kręglewscy nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta mogą stać się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty świeże, łatwo psujące się, o krótkich terminach ważności). Klient nie może żądać zwrotu ceny sprzedaży w przypadkach, w których produkt może nie być zdatny do późniejszego użytku z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 6. Produkty zamówione w ramach Serwisu są dostarczane wraz z wystawionym przez Kręglewscy paragonem obejmującym przedmiot Zamówienia.
 7. Na żądanie Klienta Kręglewscy wystawi Klientowi fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia. Żądanie powyższe należy złożyć w trakcie składania Zamówienia. Na mocy niniejszego Regulaminu Klient upoważnia Kręglewscy do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§ 10
[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 11
[Reklamacje]

 1. Kręglewscy zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi zamówionych produktów bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Kręglewscy ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Reklamacja dotycząca zamówionych produktów może zostać złożona przez Klienta w drodze elektronicznej lub na piśmie na adres Kręglewscy z dopiskiem „Reklamacja”. Adresem do złożenia reklamacji jest: adres e-mail: sklep@kreglewscy.pl lub adres do korespondencji Firma Kręglewscy Sp. z o.o., PONIN, ul. Widziszewska 13A, 64-000 Kościan.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia produktów, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Kręglewscy dowód zakupu produktów. Dowodem zakupu są w szczególności: kopia paragonu lub faktury albo inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.
 5. Kręglewscy rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kręglewscy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie wniosek swój kierując na dane adresowe wskazane w zgłoszeniu reklamacji. Termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od momentu otrzymania przez Kręglewscy informacji wystarczających do jej rozpoznania.
 7. Klient ma prawo i możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 12
Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zapytania o Ofertę, zarówno z wykorzystaniem Formularza Kontaktowego jak i w drodze środków porozumiewania się na odległość są przetwarzane przez Kręglewscy – Firmę Kręglewscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poninie przy ul. Widziszewskiej 13A, 64-000 Kościan, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000359555, posiadającą numery: NIP 6981818311, REGON 301473978, która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz. U. poz. 1182).
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych własnych produktów lub usług Administratora, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności). Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, o ile jest to niezbędne do wystawienia zamówionej faktury.
 4. Klient ma prawo uzyskania od administratora informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Wskazaną informację można uzyskać kontaktując się z administratorem na dane kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu.
 5. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. W celu wykonania tego prawa Klient powinien skontaktować się z administratorem w sposób określony w pkt. 4 powyżej.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury składania zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji określonych przepisami prawa.
 8. Kręglewscy, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 13
[Nieprawidłowości w działaniu Serwisu]

 1. Kręglewscy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie szybkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Kręglewscy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Kręglewscy (Firma Kręglewscy Sp. z o.o., PONIN, ul. Widziszewska 13A, 64-000 Kościan) lub mailowo pod adres sklep@kreglewscy.pl
 4. Jeżeli w zgłoszeniu nieprawidłowości w działaniu Serwisu Klient poda oprócz rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu także swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Kręglewscy zobowiązuje się do poinformowania Klienta o usunięciu nieprawidłowości działania Serwisu.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Kręglewscy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okażą się mniej korzystane bądź w całości lub w części sprzeczne przepisami powszechnie obowiązującego prawa w miejsce mniej korzystnych, nieważnych lub sprzecznych postanowień Regulaminu wchodzą właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Kręglewscy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem internetowym www.kreglewscy.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu dotychczasowego oraz nowego regulaminu. Kręglewscy zobowiązuje się do utrzymania informacji o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia publikacji.
 3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.